پایه پولی ۲۱۸ هزار و ۶۶۰ میلیاردتومانی با رشد ۱۸ درصدی