فوری - دستور مستقیم روحانی: تشکیل جلسه در مورد ارزهای دیجیتال!